Ξεφυλλίστε τον Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας στην οθόνη σας!


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς η χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Η παρούσα ιστοσελίδα, με το όνομα prevezaguide.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο "tedi – οπτική επικοινωνία" του Δημήτριου Τέφα, εκδότη του "Πολυοδηγού π.ε. Πρέβεζας" στα πλαίσια του οποίου ασκεί δραστηριότητα διαφήμισης και καταχώρησης επιχειρήσεων, εταιρειών, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων, εκδίδοντας τον “Πολυοδηγό π.ε. Πρέβεζας” – Επαγγελματικό και Τουριστικό Οδηγό για την Πρέβεζα, με έδρα στην οδό Παρθεναγωγείου 22, στην Πρέβεζα.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας prevezaguide.gr, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και γραφικά, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δημητρίου Τέφα, εκδότη του “Πολυοδηγού π.ε. Πρέβεζας” και συγκεκριμένα αυτού και προστατεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς δικαίου περί Προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright) και ειδικότερα του Ν. 2121/1993, του Ν.4212/2013 και των Οδηγιών 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ, 2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ και οποιονδήποτε άλλων συναφών διατάξεων.

Περιορισμοί Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες του αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Ρητά απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας, αναπαραγωγή, επανέκδοση, πώληση, διανομή, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ευθύνη Ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και οι επιλογές του site να είναι ακριβή και να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη και Υποχρεώσεις Χρήστη

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες/συμβουλές ή προτροπές για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, αποδοχής υπηρεσιών κλπ.). Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, στοιχείων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού, δεδομένου ότι η ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση τους ανήκει στους εκάστοτε προβαλλόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Ο ιδιοκτήτης παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας prevezaguide.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστοτόπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Επαγγελματικού και Τουριστικού Οδηγού Πρέβεζας “Πολυοδηγός π.ε. Πρέβεζας” – για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση και στον εκδότη ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι | Δεσμοί | Links

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο prevezaguide.gr, σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτόν σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Ρητά επισημαίνεται ότι οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Επαγγελματικού και Τουριστικού Οδηγού Πρέβεζας “Πολυοδηγός π.ε. Πρέβεζας” και ο ιδιοκτήτης αυτού δεν φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα του Επαγγελματικού και Τουριστικού Οδηγού Πρέβεζας “Πολυοδηγός π.ε. Πρέβεζας” παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης αυτής, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικοί Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλάζοντας την παρούσα ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της ιστοσελίδας prevezaguide.gr  Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των δικών τους διαδικτυακών τόπων.

Cookies

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του διαδικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της εταιρίας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του πιθανά να μην μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών σε σχέση με τους όρους της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Πρέβεζας.

5.jpg